top of page
gestild - afscheidsfotografie - troost in beeld

algemene voorwaarden

Teja De Prins – Wilskerkestraat 11, Leffinge – BE0693 864 160

 

Artikel 1: Toepassing 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Teja De Prins en de opdrachtgever. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf. 

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

 

Artikel 2: Definities 

2.1. De fotograaf: Teja De Prins, hierna genoemd “de fotograaf”; Wilskerkestraat 11, Leffinge;.

2.2. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn opdracht. De fotograaf mag als haar opdrachtgever – gehouden in eigen naam– beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de fotograaf wordt verstrekt.

2.3. Een fotosessie, fotoreeks, fotografie, fotoalbums, fotobox, fotoshoot, afdrukken, productie, product, website(s): de online of offline diensten, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft. 

2.4. Een figurant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst afsloot teneinde een specifiek deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen. In vakjargon ook model of fotomodel genoemd. 

 

Artikel 3: Prijs en offertes 

3.1. De prijzen die van toepassing zijn op de door de fotograaf geleverde diensten zijn deze die op de website en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief taksen en BTW, tenzij aantoonbaar anders vermeld. 

3.2. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd. 

3.3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Een offerte of prijzen in een prijsbrochure blijft gelden tot een maand na het versturen ervan. Nadien kunnen de prijzen wijzigen.

 

Artikel 4: Overeenkomst en voorschot 

4.1. Een orderovereenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever met betrekking tot de levering van foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van de fotograaf. 

4.2. De overeenkomst komt definitief tot stand na ontvangst van de storting van het voorschot. Dit voorschot bedraagt voor een trouwreportage 20% van het totale factuurbedrag of 50% van het totale factuurbedrag voor andere sessies. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen de 15 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling door de fotograaf. Indien het voorschot niet tijdig wordt voldaan, heeft de fotograaf het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat voorafgaande toestemming moet worden gevraagd aan de Rechtbank en zonder dat de fotograaf schadevergoeding verschuldigd is van welke aard ook. 

 

Artikel 5: Annulatie 

5.1. Bij annulering door de opdrachtgever wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden of tijdstip van de annulatie. Er kan door de fotograaf een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs. 

Annulatie van een huwelijksreportage

5.2. In geval van annulatie door de opdrachtgever na tot stand komen van de orderovereenkomst wordt de fotograaf als volgt vergoed:

  • in geval van annulatie tot 1 maand voor de afgesproken huwelijksdatum, zal een bijkomende annulatiekost van €500 bovenop het voorschot aangerekend worden.

  • in geval van annulatie tot 4 maanden voor de afgesproken huwelijksdatum, zal een bijkomende annulatiekost van €300 bovenop het voorschot aangerekend worden. 

Annulatie van een fotosessie (anders dan een huwelijksreportage)

5.3. Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulering van de sessie kan dit voorschot gebruikt worden voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. In geval van laattijdige annulering - binnen 48u vooraf -  wordt bovenop het voorschot een extra kost van €100 aangerekend omdat de vrijgehouden plek dan niet meer ingevuld kan worden.

 

Artikel 6: Onkosten

6.1. De fotograaf is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot voor kosten te vragen. Alle reiskosten zoals toegangs- en vervoerstickets, overnachtingen, catering enz. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden hetzij in het honorarium doorgerekend aan de opdrachtgever, hetzij rechtstreeks door de fotograaf aan de opdrachtgever gefactureerd. 

 

Artikel 7: Betalingen

7.1. De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. 

7.2. Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 4% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €100,- tenzij een grotere schade bewezen wordt. Het voorschot komt van rechtswege toe aan de fotograaf en wordt verrekend met voormelde schadeloosstelling. De afstand van rechten gaat slechts in op het ogenblik van de volledige betaling van de vergoeding voor afstand van rechten. 

7.3. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de opdrachtgever per e-mail een bevestiging van de bestelling alsook de overeenstemmende factuur, met verzoek het bedrag over te maken op de bankrekening van de fotograaf. Na ontvangst van de betaling worden het ontwerp, de producten en/of de ontwikkelde foto’s gemaakt en geleverd. 

7.4. Elke klacht in verband met de factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.

7.5. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de opdrachtgever.

7.6. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken aanvaard en goedgekeurd zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.

 

Artikel 8: Aantal foto’s

8.1. Foto’s worden afgeleverd via een online galerij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Hoeveel foto’s worden afgeleverd is afhankelijk van de opdracht en zal per opdracht omschreven worden. 

8.2. De fotograaf oordeelt zelf welke foto’s aan de opdrachtgever worden ter beschikking gesteld. 

8.3. Originele beelden en werkbestanden worden nooit vrijgegeven.

 

Artikel 9: Kwaliteit van het werk 

9.1. De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnames te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken.

9.2. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

9.3. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht verlengen de uitvoeringstermijn.

9.4. De opdrachtgever kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de opnamen sturen. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de opdrachtgever zich te schikken naar het oordeel van de fotograaf voor wat betreft de goede uitvoering van de opdracht, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.

 

Artikel 10: Plaatsen van de bestelling (afdrukken – albums – andere)- wijziging van de bestelling 

10.1. Bij de plaatsing van de bestelling moet de opdrachtgever nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over de identiteit van de bestemmeling van de bestelling, het leveringsadres en het e-mailadres waarnaar een bevestiging van de bestelling kan worden gestuurd. 

10.2. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan. 

10.3. Een bestelling verbindt de fotograaf niet voordat ze is bevestigd per e-mail of via elk ander beschikbaar communicatiemiddel.

10.4. De bestelling wordt pas geleverd nadat de betaling ervan werd ontvangen.  

10.5. De fotograaf moet de door de opdrachtgever schriftelijk aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spellings-, taalkundige, grammaticale of andere fouten. Van zodra de fotograaf de bestelling heeft verzonden naar de drukker, kunnen door de opdrachtgever geen correcties meer worden aangevraagd.

 

Artikel 11: Levering en verzending

11.1. Bestellingen kunnen zonder bijkomende kosten worden opgehaald in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. De opdrachtgever dient de fotograaf hiervan voorafgaandelijk uitdrukkelijk op de hoogte te brengen. 

11.2. Alle bestellingen worden door de fotograaf verzonden via gewone post. De kosten voor een express-verzending per koerier die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever, zijn ten laste van de opdrachtgever. 

11.3. Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de foto’s of dragers door de fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen. De fotograaf is niet aansprakelijk voor vertraging, diefstal, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door B-Post of door een derde waarop de fotograaf beroep doet ter verzending van de bestellingen. 

11.4. De fotograaf levert enkel aan adressen in Europa.

11.5. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product. 

11.6. De levertijd gaat steeds in na ontvangst van uw betaling. Het volledige bedrag moet door de fotograaf ontvangen zijn, alvorens tot levering wordt overgegaan.

11.7. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. Indien de fotograaf en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen. 

11.8. Indien de opdrachtgever de oorspronkelijke overeenkomst wijzigt, dan kan de leveringstermijn worden verlengd. 

11.9. Als de opdrachtgever de bestelling niet ontvangt binnen de overeengekomen termijn, heeft hij een week de tijd om de fotograaf daarvan op de hoogte te brengen. In geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, noch enige schadevergoeding of beëindiging/ontbinding of verbreking van de overeenkomst veroorzaken.

11.10. Indien de zending met de bestelling opnieuw bij de fotograaf toekomt omdat u een onvolledig of fout leveringsadres hebt opgegeven, kan de opdrachtgever geen schadevergoeding eisen. Op verzoek van de opdrachtgever zal de bestelling nogmaals worden verstuurd en moet de opdrachtgever de verzendingskosten betalen.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1. De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.

12.2. De fotograaf moet de door de opdrachtgever schriftelijk aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling-, taalkundige, of grammaticale fouten. Van zodra de fotograaf de bestelling heeft verzonden naar de drukker kunnen door de opdrachtgever geen correcties meer worden gevraagd. 

12.3. De fotograaf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur. 

12.4. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf zijn geleverd.

12.5. De fotograaf is evenmin verantwoordelijk ingeval een opname door de opdrachtgever verworpen wordt omdat de briefing, het concept of de strategie van de opdrachtgever verandert of omdat het product met gebreken door de opdrachtgever geleverd werd. In voormelde gevallen zijn het volledige honorarium en alle kosten verschuldigd. Dit geldt eveneens voor een eventuele nieuwe opname die nadien, onafhankelijk van de verworpen opnamen, wordt gedaan. 

12.6. De mondelinge opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

12.7. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan,  tenzij er sprake is van opzet of zware fout in hoofde van de fotograaf. 

12.8. Behoudens in geval van opzet, is de totale aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het factuurbedrag

12.9. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie. 

12.10. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of ná de fotosessie.

12.11. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestukken en andere accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden maar bij schade of verlies kan de fotograaf niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien de waarde van de goederen het verantwoorden, kan de fotograaf de goederen laten verzekeren en is de fotograaf gerechtigd de kosten daarvan aan de opdrachtgever door te rekenen. 

12.12. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingrechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium. Desgevallend zal de opdrachtgever de fotograaf vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens de fotograaf ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever. 

12.13. De aansprakelijkheid van de fotograaf bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. De fotograaf is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, model, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de opdrachtgever.

12.14. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor enig uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de opdrachtgever of diens onderaannemer van een product of accessoire, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.

12.15. De fotograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door het ontwikkellabo, een gebrek in fabricage, luchthaven x- stralen controle e.d. . Deze opsomming is niet limitatief. In al die gevallen is ook het honorarium van de fotograaf volledig verschuldigd. Ingeval de aansprakelijkheid van de fotograaf toch in het gedrang zou komen, kan de door hem verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het honorarium voor die bepaalde opdracht.

 

Artikel 13: Overmacht 

13.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is de fotograaf gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De fotograaf is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de wederpartij. 

13.2. In geval van overmacht dient de fotograaf de wederpartij daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is zij verplicht de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. 

13.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash van de geheugenkaart of fototoestel, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamheden, storingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief. 

13.4. Ingeval de overeenkomst door de fotograaf niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zullen de fotograaf en de opdrachtgever in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. Desgevallend tracht de fotograaf in de mate van het mogelijke en met akkoord van de opdrachtgever in vervanging te voorzien. In dat geval wordt de opdrachtgever geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kan de fotograaf aldus niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige (buiten)contractuele tekortkoming door de vervanger. Ingeval geen vervanging kan worden gevonden, kunnen beide partijen de overeenkomst kosteloos opzeggen. De fotograaf verbindt er zich in dit geval toe het reeds ontvangen voorschot terug te betalen, doch zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever. De vergoeding van de vervanger kan anders zijn dan die van de oorspronkelijke fotograaf.

 

Artikel 14: Klachten 

14.1. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van het werk, kan hij de fotograaf hiervan op de hoogte stellen per e-mail: info@tejadeprins.be

14.2. Alle formele klachten met betrekking tot de geleverde diensten, de bestellingen en/of de factuur dienen door de opdrachtgever, binnen de 8 dagen na de uitvoering of factuurdatum per aangetekend schrijven verzonden te worden aan de fotograaf. Ieder laattijdig protest is onontvankelijk. 

 

Artikel 15: Auteursrecht – Recht tot reproductie – Gebruik van de foto’s 

(Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.)

15.1. De fotograaf behoudt de auteursrechten op alle werken die zij voor de opdrachtgever uitvoert. De opdrachtgever bevestigt dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de foto’s en/of tekeningen, noch in analoge, noch in digitale vorm.

15.2. De opdrachtgever, noch het model hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast. 

15.3. De opdrachtgever heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. De totale factuurprijs omvat het recht van de opdrachtgever om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Reproductie van enig werk voor persoonlijke doeleinden door de opdrachtgever is slechts toegestaan conform de bepalingen van artikel 21 en 22 van de Belgische Auteurswet. Het gebruiksrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming door de fotograaf. 

15.4. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door de fotograaf schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van de fotograaf zijn tijd, ervaring, en afstand van reproductierechten zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijke overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdt en voor de duur van één jaar. Bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de fotograaf het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de foto’s tot schriftelijke overeenkomst omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s en ander beeldmateriaal door derden.

15.5. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal, alsook iedere reproductie gepaard te laten gaan met de vermelding: ‘© Teja De Prins’ of in geval van afscheidsfotografie de vermelding: ‘© Gestild – afscheidsfotografie’

15.6. Het is de opdrachtgever verboden de foto’s op welke manier te wijzigen. Onder ‘wijziging’ wordt verstaan: bijsnijden, aanpassen van kleuren en contrasten of andere visuele wijzigingen. De opdrachtgever is verplicht wijzigingen in kleur en dergelijke te laten uitvoeren door de fotograaf. Indien dit na het afronden van de gehele opdracht gevraagd wordt, zal hiervoor een nieuwe offerte gemaakt worden.

15.7. De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd, alsook  iedere reproductie te laten gepaard gaan met een vermelding van ‘© Teja De Prins’ of ‘© Gestild-afscheidsfotografie’ inclusief de eigendom van de digitale bestanden, het cliché, de matrijzen en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de opdrachtgever.

15.8. Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zoals, maar niet beperkt tot, ieder gebrek aan vermelding van de verwijzing ‘© Teja De Prins’ of ‘© Gestild-afscheidsfotografie’, op enige toegestane reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk van de fotograaf, zal de opdrachtgever de fotograaf een schadevergoeding verschuldigd zijn van minstens €500,- per inbreuk of inbreukmakende foto, onverminderd het recht van de fotograaf om een hogere schadevergoeding te eisen. De andere optie is dat er vanuit SOFAM gefactureerd zal worden volgend op een ingebrekestelling. Beide opties zijn mogelijk.

15.9 De opdrachtgever mag in géén geval foto’s doorgeven aan derde partijen zonder voorgaande schriftelijke goedkeuring van de fotograaf. Voor elke mogelijke publicatie moet de fotograaf zijn/haar goedkeuring geven. De fotograaf behoudt zich het recht om bijkomende vergoedingen te vragen n.a.v. auteursrechten bij publicaties.

 

Artikel 16: Bewaring van de bestanden 

16.1. De foto’s die door de fotograaf werden gemaakt, worden minimaal 30 dagen na factuurdatum digitaal bewaard. 

16.2. De afgewerkte beelden blijven minimum 2 jaar bewaard op het online platform waarop de beelden zijn aangeleverd.

 

Artikel 17: Portretrecht 

17.1. Beeldmateriaal gemaakt door de fotograaf kan te allen tijde gepubliceerd worden op de website van de fotograaf of op de sociale netwerksites waarop de fotograaf actief is. De fotograaf kan het beeldmateriaal eveneens gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder portfolio’s, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, e.d.m. Deze opsomming is niet limitatief. Indien de opdrachtgever of het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via e-mail. 

 

Artikel 18: Wijzigingen voorwaarden 

18.1. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden. 

 

Artikel 19: Tegenstelbaarheid

19.1. Door het niet schriftelijk protesteren binnen de week van deze algemene voorwaarden stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in, met uitsluiting van alle andere, en ziet er duidelijk van af om zich op zijn algemene voorwaarden te beroepen. Geen enkele strijdige clausule wordt door SOFAM aanvaard.

 

Artikel 20: Sancties SOFAM

20.1. De voorafgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de rechten en schadevergoedingen die volgens het SOFAM-tarief verschuldigd zijn:

  • Gebruik zonder voorafgaande toestemming: forfaitaire schadevergoeding van 200% van het basisrecht volgens SOFAM-tarief, met een minimum van €123,95;

  • Gebruik zonder vermelding van de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende: forfaitaire schadevergoeding van 100% van het basisrecht berekend volgens SOFAM-tarief, met een minimum van €123,95;

  • Gebruik met verkeerde naamtekening: forfaitaire schadevergoeding van 300% van het basisrecht berekend volgens SOFAM -tarief, met een minimum van €247,89;

  • Wijziging van het werk zonder voorafgaande toestemming van de auteur of in geval van aantasting van de integriteit van het werk: forfaitaire schadevergoeding van 200% van het basisrecht berekend volgens SOFAM-tarief, met een minimum van €123,95. De gebruiker zal eveneens een bijkomende vergoeding betalen gelijk aan de reële kost van opzoekingen, vaststellingen, proces-verbaal, verplaatsingen, aanschaffing van overtuigingsstukken door SOFAM, als alle andere reële kosten uitgezet door SOFAM omwille van zijn inbreuk, met een minimum van €123,95.

 

Artikel 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

21.1. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en in geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend de ondernemingsrechtbank van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van plaats van de levering.

bottom of page